Privacy & Cookie statement


Gr8 Nederland vindt het beschermen van de persoonsgegevens van websitebezoekers en personen die met ons contact opnemen of bij ons solliciteren van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig en beveiligd behandeld, in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat jouw persoonsgegevens op behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze worden verwerkt.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan. Dat kan dus zijn het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en ook wissen en vernietigen. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven.

Wij zijn ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarop onderhavig Privacy & Cookie Statement ziet en van toepassing is.

 

1.      Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen onder andere persoonsgegevens op de volgende manieren:

·        bij het bezoeken van onze website en bij het achterlaten van je gegevens via het contactformulier;

·        wanneer je solliciteert op een vacature bij ons;

·        bij het sluiten van overeenkomsten;

·        wanneer u contact hebt met een medewerker van Gr8 Nederland.

2.      Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen (als bedoeld in artikel 6 van de AVG):

·        ten behoeve van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;

·        het voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen;

·        vanwege een gerechtvaardigd belang van Gr8 Nederland;

·        omdat je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

3.      Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        het opnemen en onderhouden van contact;

·        het verstrekken en uitwisselen van informatie om jouw sollicitatie in behandeling te nemen en te beoordelen;

·        het in portefeuille houden van jouw gegevens voor in de toekomst beschikbare passende vacatures (na verkregen toestemming);

·        het kunnen laten plaatsvinden van een assessment, indien deze onderdeel is van de selectieprocedure;

·        indien nodig voor screening (het verzamelen van gegevens op Social Media) waarvan de resultaten met jou worden gedeeld en waarop je een toelichting mag geven;

·        het opnemen van contact met door jou opgegeven referenten;

·        het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

·        indien een sollicitant wordt aangenomen, voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en het introduceren van de sollicitant binnen de organisatie;

·        de Cookies voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Zie Cookie statement, paragraaf 8.

4.      Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens die je aan ons ter beschikking stelt. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij de beschikking hebben over de juiste en relevante gegevens:

·        NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;

·        Geboortedatum en – plaats, leeftijd, geslacht;

·        nationaliteit, BSN-nummer, nummer ID, een verblijfs-/werkvergunning;

·        een eventueel toegevoegde foto;

·        curriculum vitae (CV), referenties, getuigschriften, motivatiebrief en de gegevens die hierin vermeld staan;

·        de functie waarop is gesolliciteerd, de statussen, notities, e-mails en planning met betrekking tot de sollicitatie;

·        gegevens over gevolgde/afgeronde opleidingen, cursussen en stages;

·        gegevens verkregen van opgegeven referenten/informatie van Social Media;

·        resultaten van assessments en testen (na verkregen toestemming);

·        eventueel gegevens over de aard en inhoud van eerdere dienstbetrekkingen alsmede de beëindiging daarvan;

·        overige gegevens die je ons verstrekt via een sollicitatieformulier of e-mail;

·        andere dan voornoemde gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is uit hoofde van een wettelijk voorschrift.

5.      Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van wettelijke verplichtingen kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met anderen. Deze uitwisseling van gegevens gebeurt uitsluitend op basis van een wettelijke grondslag, een gerechtvaardigd belang of in het kader van een uitvoering van de overeenkomst. Te denken valt aan intern betrokken afdelingen en personen (zoals managers en HR) en de ICT-dienstverlener.

6.      Jouw privacy rechten

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens wijzen wij jou op de volgende rechten:

·        recht op inzage: je hebt het recht ons te vragen om inzage in de gegevens die wij van jou hebben verwerkt;

·        recht op correctie: je mag ons vragen om eventuele feitelijke onjuistheden in de persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen;

·        recht op verwijdering: je hebt het recht ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen indien:
– die gegevens niet meer nodig zijn om de verwerkingsdoeleinden te realiseren, 
– die gegevens onrechtmatig zijn verwerkt,
– deze moeten worden gewist op grond van een wettelijk voorschrift of
– jij op andere goede grond verwijdering wenst.

·        recht op overdracht: je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm aan jou te verstrekken.

·        recht op intrekking van toestemming: je kunt te allen tijde een gegeven toestemming intrekken.

·        recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

7.      Bewaren en beschermen van persoonsgegevens

Nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd, verwijderen wij jouw persoonsgegevens binnen 4 weken tenzij we specifiek jouw toestemming hebben gevraagd om deze langer te bewaren met een maximum van 1 jaar, bijv. in het geval wij je gegevens voor toekomstige functies in portefeuille willen houden.

Gr8 Nederland ziet toe op een adequate beveiliging van jouw persoonsgegevens door het treffen, periodiek evalueren en zo nodig bijstellen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die erop gericht zijn verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Wij evalueren regelmatig of voornoemde maatregelen nog op een passend en adequaat beveiligingsniveau zijn.

 

8.      Cookies Privacy / websitebezoek

Wat is een Cookie?

Een Cookie is een hoeveelheid data die een server naar de webbrowser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruikers, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast het surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan jou verbeteren en weet je zeker dat je de beste gebruikerservaring krijgt.

Wil je helemaal geen Cookies toestaan? Dan kun je ervoor kiezen om je af te melden voor de Cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen Cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele Cookies

Dit type Cookies wordt gebruikt om een correcte werking van de website mogelijk te maken. Deze zijn essentieel.

 

Analytics Cookies

Via deze Cookies proberen we te meten welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, bijv. door applicatie van derden te gebruiken om het aantal bezoekers van onze website en de meest populaire onderdelen te analyseren. De gegevens die wij verzamelen, worden omgezet in statistieken waardoor we inzicht krijgen waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hoewel ze niet essentieel zijn, je kunt altijd dit soort Cookies blokkeren, geven ze ons de mogelijkheid om gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van onze website te verbeteren.

 

Social Media Cookies

Door middel van knoppen kun je bepaalde artikelen en video’s die op onze website staan, delen op Social Media. Social Media Cookies worden door Social Media partijen geplaatst wanneer je een artikel of video wilt delen. Deze zijn nodig om de Social Media knoppen weer te geven. Deze Cookies zijn niet essentieel. Je kunt deze altijd blokkeren. Voor Cookies die door Social Media partijen worden geplaatst en de gegevens die zij kunnen verzamelen, verwijzen we naar het Cookie beleid van deze partijen zelf.

 

9.      Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je nog vragen of opmerkingen over de omgang met persoonsgegevens, stuur dan een bericht naar info@gr8nederland.nl
Je hebt tot slot het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10.    Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookies Statement.

11.    Akkoord

Door met Gr8 Nederland contact op te nemen of bij ons te solliciteren verklaar je de Privacy & Cookie

Statement te hebben gelezen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

 

Dit document is opgesteld 1 september 2023.